Op al mijn werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34315450 en treft u hieronder aan. Zij zijn tevens te downloaden en op te slaan via deze link. Op verzoek kan ik ze u kosteloos toezenden. Hierin staat onder meer beschreven hoe en wanneer de overeenkomst tussen u en mijzelf tot stand komt, hoe het auteursrecht is geregeld, hoe het zit met de aansprakelijkheid alsmede de wijze van facturatie en betaling.

ALGEMENE VOORWAARDEN
VERWEIJ VASTGOEDCONSULTANCY
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34315450

Versie: 7 december 2015

Inhoudsopgave

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Verweij Vastgoed aan opdrachtgever tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte.

 2. Bescheiden: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever en/of Verweij Vastgoed aan de andere partij ter beschikking gestelde stukken en gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Verweij Vastgoed vervaardigde schriftelijke werken.

 3. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan Verweij Vastgoed opdracht geeft tot leveren van diensten, het verrichten van werkzaamheden of die goederen van Verweij Vastgoed afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met Verweij Vastgoed in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen Verweij Vastgoed en opdrachtgever op basis waarvan Verweij Vastgoed werkzaamheden zal verrichten tegen betaling door opdrachtgever.

 5. Partijen: Verweij Vastgoed en opdrachtgever gezamenlijk.

 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 7. Verweij Vastgoed: Verweij Vastgoedconsultancy, tevens handelend onder de naam Verweij Vastgoed, wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

 8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Verweij Vastgoed uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: het in opdracht beheren van onroerend goed, het begeleiden c.q. bemiddelen bij koop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed, (juridische) advisering op het gebied van onroerend goed, alsmede projectbegeleiding, assistentie voor, tijdens en na (her)ontwikkeling, uitvoeren van interim-opdrachten en als bestuurder deelnemen aan verenigingen van eigenaars, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van Verweij Vastgoed, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verweij Vastgoed uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Wanneer door Verweij Vastgoed gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Verweij Vastgoed de onderhavige voorwaarden toepast.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verweij Vastgoed, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.

 5. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Verweij Vastgoed gesloten overeenkomst.

 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verweij Vastgoed in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verweij Vastgoed vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 7. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Verweij Vastgoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 8. Verweij Vastgoed is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen dertig (30) dagen na kennisgeving. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Indien Verweij Vastgoed de algemene voorwaarden wijzigt en de opdrachtgever komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet voor de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen opzegt, wordt de instemming van de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.

 9. In geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Verweij Vastgoed gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Verweij Vastgoed zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

 2. Door Verweij Vastgoed uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding daarvan staat vermeld. Verweij Vastgoed behoudt zich het recht voor om haar aanbod, onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, te herroepen.

 3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Verweij Vastgoed gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Verweij Vastgoed gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes van Verweij Vastgoed zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Verweij Vastgoed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verweij Vastgoed anders aangeeft.

 6. Indien de opdrachtverstrekking uitblijft nadat Verweij Vastgoed een offerte ter zake heeft uitgebracht, behoudt Verweij Vastgoed zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan aan aanvrager in rekening te brengen. Verweij Vastgoed zal aan aanvrager geen kosten in rekening brengen voor het uitbrengen van een offerte, tenzij Verweij Vastgoed van te voren uitdrukkelijk op de kosten heeft gewezen en aanvrager daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 7. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging alsmede gedurende de looptijd van de overeenkomst, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo is Verweij Vastgoed onder meer gerechtigd om verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en andere tarieven, welke voor Verweij Vastgoed kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Voorts is Verweij Vastgoed gerechtigd de prijzen en tarieven voor haar werkzaamheden jaarlijks per
  1 januari aan te passen, conform het indexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.

 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verweij Vastgoed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 9. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Verweij Vastgoed eerst dan tot stand nadat Verweij Vastgoed de opdracht heeft aanvaard of bevestigd, dan wel indien Verweij Vastgoed is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht, welke opdrachtbevestiging wordt verondersteld de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Verweij Vastgoed slechts, indien deze door Verweij Vastgoed schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

 4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Verweij Vastgoed voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Verweij Vastgoed welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Verweij Vastgoed is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien opdrachtgever alle door Verweij Vastgoed verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Verweij Vastgoed gewenst, heeft verstrekt.

 3. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door opdrachtgever en het door Verweij Vastgoed beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Verweij Vastgoed; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Verweij Vastgoed zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Verweij Vastgoed rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.

 4. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Verweij Vastgoed het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Verweij Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

 6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Verweij Vastgoed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 7. Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als een op zich staande transactie waarop de betalingscondities ex artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 8. Indien door Verweij Vastgoed of door Verweij Vastgoed ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Verweij Vastgoed behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Verweij Vastgoed in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Verweij Vastgoed is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal Verweij Vastgoed geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Verweij Vastgoed kunnen worden toegerekend.

 4. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Verweij Vastgoed ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Verweij Vastgoed zijn bevestigd.

 5. Indien tijdens de uitvoering van een door Verweij Vastgoed aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Verweij Vastgoed onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Verweij Vastgoed het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Verweij Vastgoed reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 7. Contractduur

De opdracht tussen Verweij Vastgoed en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 8. Uitvoerings- en levertermijnen

 1. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle leveringstijden worden door Verweij Vastgoed steeds bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Verweij Vastgoed dus schriftelijk in gebreke te stellen.

 2. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Verweij Vastgoed worden afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

 3. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Verweij Vastgoed eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 4. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Verweij Vastgoed kennis geeft, onverminderd het recht van Verweij Vastgoed om binnen vier (4) weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Verweij Vastgoed per omgaande uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één (1) maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Verweij Vastgoed daarvoor in aanmerking komt, kan zij (vooruit)betaling dan wel betaling in termijnen vorderen. Verweij Vastgoed is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

 2. Facturering voor doorlopende opdrachten geschiedt telkens per maand achteraf. Verweij Vastgoed is gerechtigd facturen digitaal te versturen.

 3. De betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening en op een door Verweij Vastgoed aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 5. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Verweij Vastgoed maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00 (zegge: honderdvijfentwintig euro). Voor consumenten bedraagt dit een percentage van 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Verweij Vastgoed gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 6. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Verweij Vastgoed bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Verweij Vastgoed het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

 7. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Verweij Vastgoed doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Verweij Vastgoed uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Verweij Vastgoed cederen. Opdrachtgever verleent Verweij Vastgoed reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 8. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Verweij Vastgoed en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Verweij Vastgoed onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Verweij Vastgoed heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 10. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 10. Vergunningen en ontheffingen

 1. Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat Verweij Vastgoed de opdrachtgever zal ondersteunen bij het aanvragen van de voor de werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de opdrachtgever zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Verweij Vastgoed kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar Verweij Vastgoed geen invloed op kan uitoefenen. Verweij Vastgoed is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming.

 2. Verweij Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever lijdt of extra kosten die opdrachtgever moet maken als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving van zowel nationale als lagere overheden.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 11. Klachten en reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen achtenveertig (48) uur na constatering, ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen achtenveertig (48) uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, schriftelijk te worden gemeld aan Verweij Vastgoed. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verweij Vastgoed in staat is adequaat te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Verweij Vastgoed de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit reeds voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, dan zal Verweij Vastgoed aan opdrachtgever een nader in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag verlenen.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is en partijen niet tot overeenstemming aangaande de door Verweij Vastgoed aan opdrachtgever te verlenen korting kunnen komen, zal Verweij Vastgoed slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Verweij Vastgoed niet op.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 12. Opzegging

 1. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd door één van de partijen geschiedt door middel van aangetekend schrijven tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.

 2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Verweij Vastgoed recht op compensatie van het geoffreerde werk. Dat wil zeggen dat opdrachtgever aan Verweij Vastgoed het positief contractbelang verschuldigd is, alsmede alle eventuele door Verweij Vastgoed in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten.

 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Verweij Vastgoed desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verweij Vastgoed extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Verweij Vastgoed voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Verweij Vastgoed het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Verweij Vastgoed verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 2. Voorts is Verweij Vastgoed bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

  1. na het sluiten van de opdracht Verweij Vastgoed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

  2. opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  3. zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verweij Vastgoed op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verweij Vastgoed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

 4. Verweij Vastgoed behoudt steeds het recht schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Verweij Vastgoed is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Verweij Vastgoed van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

 2. Verweij Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verweij Vastgoed is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Indien Verweij Vastgoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot het bedrag van het factuurbedrag (exclusief BTW) dat Verweij Vastgoed voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht in rekening heeft gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes (6) maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het facturatiebedrag over de laatste zes (6) maanden (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van Verweij Vastgoed is in ieder geval beperkt tot maximaal de daadwerkelijk door de assuradeur van Verweij Vastgoed in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verweij Vastgoed aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Verweij Vastgoed kunnen worden toegerekend.

  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 4. Verweij Vastgoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van oplever- of uitvoeringstermijnen.

 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Verweij Vastgoed.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 15. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Verweij Vastgoed tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes (6) maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot één (1) jaar na uitvoering van de betreffende opdracht waarop de schade ziet. In dit kader dienen door de opdrachtgever na oplevering geconstateerde gebreken direct na ontdekking schriftelijk aan Verweij Vastgoed te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 16. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Verweij Vastgoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verweij Vastgoed toerekenbaar is. Indien Verweij Vastgoed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Verweij Vastgoed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verweij Vastgoed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verweij Vastgoed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 17. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verweij Vastgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verweij Vastgoed niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verweij Vastgoed, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

 3. Verweij Vastgoed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verweij Vastgoed zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zover Verweij Vastgoed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verweij Vastgoed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Verweij Vastgoed gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Verweij Vastgoed zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verweij Vastgoed niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verweij Vastgoed zich de rechten en bevoegdheden voor die Verweij Vastgoed toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, methodieken, ontwerpen en berekeningen, die door Verweij Vastgoed of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Verweij Vastgoed. Zij mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, mits na schriftelijke toestemming van Verweij Vastgoed.

 3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan Verweij Vastgoed of de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de opdrachtgever niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

 4. Door het verstrekken van gegevens aan Verweij Vastgoed verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Verweij Vastgoed in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 5. Alle door Verweij Vastgoed verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Verweij Vastgoed verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Verweij Vastgoed openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 6. Verweij Vastgoed behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 20. Retentierecht

Indien Verweij Vastgoed gegevens (al dan niet door Verweij Vastgoed vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Verweij Vastgoed gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Verweij Vastgoed ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op alle tussen Verweij Vastgoed en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 22. Geschillen

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Verweij Vastgoed.

Terug naar inhoudsopgave